સંપર્ક

આપના લેખ admin@garavungujarat.com  પર મોકલી આપવા.

લેખ લખવા માટે ગૂગલ ઇનપુટ ટૂલ્સ નો ઉપયોગ કરવો. ત્યાં લખેલો લેખ સીધો જ ઇમેઇલમાં મોકલી શકાશે.

આપનો લેખ ઓછામાં ઓછો 500 શબ્દો વાળો હોવો જોઈએ તથા લેખને લગતી ઓછામાં ઓછી એક ઇમેજ મોકલવી.

આ વેબસાઈટ પર મુકવામાં દરેક લેખ સાથે garavungujarat.com સહમત છે તે જરૂરી નથી.